Furmenta card

Všeobecné podmienky a pravidlá vernostného programu FURMENTA CARD

FURMENTA CARD je názov vernostného programu, členstvo v ktorom spoločnosť FURMENTA, s.r.o. (ďalej len „FURMENTA“) IČO 47 082 143 ponúka všetkým zákazníkom maloobchodných predajní a e-shopu FURMENTA s cieľom oceniť ich vernosť značke, najmä formou výhod a zvýhodnených cien.

 

1. Členstvo a karta FURMENTA CARD.

Členstvo FURMENTA CARD programe je bezplatné. Členom programu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, vyplnila riadne formulár spoločnosti a svojim podpisom súhlasila s podmienkami zakotvenými vo všeobecných podmienkach a pravidlách vernostného programu.

Za riadne vyplnený formulár sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené údaje: meno, priezvisko, PSČ, email, mobilný telefón, dátum narodenia, deň vyplnenia formuláru a podpis. Vyplnením a podpísaním formuláru zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami vernostného programu a s týmito podmienkami a pravidlami súhlasí. Na základe vyplneného formuláru obdrží zákazník / nový člen programu FURMENTA CARD elektronickú kartu. Elektronická karta sa môže začať používať ihneď po jej obdržaní, zľava bude poskytnutá už na prvý nákup zákazníka a potom na každý ďalší jeho nákup finančná hodnota tovaru bude zaznamenávaná na účet člena programu pri každom nákupe v označených predajniach FURMENTA v SR.

Obdržaním karty získava zákazník oprávnenie využívať výhody členstva v FURMENTA CARD programe, a to:
- okamžitú zľavu 5 %
- zľavu 10 % (zľava bude poskytnutá prvý krát po tom, ako súhrnný objem nákupov na jednej a tej istej karte prekročí čiastku 500,00 €), pre udržanie zľavy 10% je potrebný aspoň jeden krát za rok realizovať nákup v predajni alebo na e-shope v akejkoľvek cenovej výške
- zvýhodnené ceny na vybrané produkty maloobchodnej predajne FURMENTA podľa aktuálnej ponuky - akciové a zľavové ponuky

Karta programu je vlastníctvom spoločnosti FURMENTA a nie je to platobná ani kreditná karta. Karta FURMENTA programu je neprenosná. Karta môže byť použitá len v súlade so všeobecnými podmienkami a pravidlami vernostného programu FURMENTA CARD. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej je karta vystavená.

Kartu je nutné predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu alebo zadať číslo karty v e-shope.

Každé pripísanie finančnej hodnoty tovaru na účet člena musí byť kryté nákupom držiteľa karty v sieti označených maloobchodných predajní FURMENTA.

Platnosť karty je neobmedzená. Každý držiteľ karty by mal vo vlastnom záujme bezodkladne písomne informovať o zmene základných informácií poskytnutých vo formulári na furmenta@furmenta.sk. Spoločnosť FURMENTA si vyhradzuje právo kontaktovať člena programu za účelom aktualizácie poskytnutých údajov.

Stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie členskej karty je člen povinný oznámiť bez zbytočného odkladu a to emailom na adresu furmenta@furmenta.sk. Na základe oznámenia bude pôvodná členská karta zákazníka zrušená a zákazníkovi bude vydaná nová členská karta, na ktorú bude prevedený dosiahnutý objem nákupov (resp. finančná hodnota týchto nákupov) vrátane dovtedy poskytnutej výšky zľavy.

2. Zánik členstva v FURMENTA CARD programe

Členstvo držiteľa karty FURMENTA CARD zaniká a karta sa stáva neplatnou v prípade, že:
- držiteľ členskej karty zneužil mechanizmus a výhody programu
- držiteľ členskej karty uviedol nesprávne údaje vo formulári
- na základe písomného oznámenia držiteľa členskej karty
- smrťou člena
- zánikom spoločnosti FURMENTA

Za zneužitie mechanizmu a výhod programu sa považuje najmä:
- násilné zničenie karty držiteľom členskej karty,
- použitie falšovanej členskej karty
- poskytnutie karty tretím osobám za účelom získania výhod.

3. Kombinovanie zliav FURMENTA programu s ďalšími zľavami poskytovanými spoločnosťou FURMENTA.

Kombinovanie zliav poskytovaných v rámci programu s akýmikoľvek inými zľavami ponúkanými / poskytovanými spoločnosťou FURMENTA nie je možné, pokiaľ nie je v podmienkach konkrétnej zľavovej akcie stanovené inak. Zľavu poskytnutú v rámci programu nie je možné využiť:

a) na nákup tovaru, ktorý sa uskutočňuje v rámci iného vernostného programu, alebo
b) pri nákupe tovaru za darčekové alebo akékoľvek obdobné poukážky (vrátane poukážok FURMENTA),

4. Záverečné všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky a pravidlá vernostného programu FURMENTA CARD vydala spoločnosť FURMENTA, ako záväzný predpis pre prevádzkovanie FURMENTA CARD programu výlučne v SR.

Spoločnosť FURMENTA si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať všeobecné podmienky a pravidlá vernostného programu, výšku a podmienky poskytovaných výhod ako aj podmienky členstva a dĺžku projektu. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom internetových stránok alebo letákov v predajniach FURMENTA.