Reklamačný poriadok

Vážený spotrebiteľ,

Ďakujeme Vám že ste si zakúpili obuv na našom e-shope, na ktorú sa poskytuje záruka na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátumu jej predaja.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na vzťah predávajúceho a spotrebiteľa.

1. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej predajni predávajúceho a internetovom obchode spoločnosti FURMENTA, s.r.o. Blažov 70, 92901 Kútniky, IČO 47082143. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného spotrebiteľom u predávajúceho. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2. Základné podmienky reklamácie

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

2.2. Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v predajni alebo e-shope na www.furmenta.sk , kde bola obuv zakúpená a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení chyby.

2.3. K reklamácii je treba predkladať originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom a výhradne obuv vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt, v pevnej najlepšie v pôvodnej škatule označenej kódom vzoru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

2.4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do piatich pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

2.5. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 3 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný. Záručná lehota sa predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať.

2.6. Rozsah záruky
Záruka sa vzťahuje na:
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepáru v obuvi, chýbajúcu časť výrobku.), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.
Záruka sa nevzťahuje na:
Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení behom záručnej doby
Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
Mechanické poškodenie ( okopanie obuvi, deformácia opätkovsposobené obúvaním bez obuváka, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
Znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu
Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodnej šírky. Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

3. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu zásadne v predajni alebo na e-shope, v ktorej tovar kúpil; ako i práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu. Tovar zakúpený cez e-shop je potrebné zaslať na adresu:

FURMENTA
Komenského ulica 6331/1G
929 01 Dunajská Streda

3.2. Vedúci predajne alebo iný poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach pri uplatnení reklamácie, pričom vedúci predajne alebo iný poverený zamestnanec môže v tejto súvislosti odkázať spotrebiteľa aj na tento reklamačný poriadok uverejnený na www.furmenta.sk. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy a ide o reklamáciu vzťahujúcu sa na záručbné podmienky, môže ju predávajúci zamietnuť aj na základe odborného posúdenia (vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, a určenou osobou). Náklady, bez ohľadu na výsledok posúdenia, znáša predávajúci. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky objektívne náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:
- odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie

4.2 V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajuci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom alebo zaslaním na ním definovanú adresu.

4.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak raz kupujúci akceptuje návrh predávajúceho na výmenu veci, je predávajúci vždy oprávnený vymeniť tovar za bezvadný.

4.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať.
Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, keď sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná.

4.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.

4.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má právo na vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru.

4.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4.10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ subjekt ARS “ ) podľa zákona 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon “ )

Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona, návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Subjektom ARS, na ktorý sa môžete obrátiť je: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk