Obchodné podmienky

spoločnosti
FURMENTA, s.r.o.
so sídlom Blažov 70, 929 01 Kútniky
IČO: 47 082 143
DIČ: 2023720633
zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Trnava, vložka číslo 31230/T
(ďalej tiež len „predávajúci“)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.furmenta.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

2. Kúpna zmluva

2.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (je súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

2.2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom SMS na telefónne číslo kupujúceho uvedené v jeho objednávke a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke.

2.3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

2.4. Predávajúci umožňuje zákazníkovi vytvoriť objednávku prostredníctvom internetového obchodu, a to takto v uvedenom poradí:

(a) Zákazník pridá vybraný (vybrané) produkt do košíka a pokračuje do objednávkového formulára.

(b) Zákazník prihlásený k svojmu účtu potvrdí v objednávkovom formulári aktuálnosť údajov potrebných k uzatvoreniu a splneniu kúpnej zmluvy. Neprihlásený zákazník musí vyplniť formulár objednávky údajmi nevyhnutnými pre uzatvorenie a splnenie zmluvy. V objednávkovom formulári musí zákazník poskytnúť svoje nasledujúce údaje: meno, adresu (ulica, číslo domu/číslo bytu, poštové smerovacie číslo, obec, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy: produkt (produkty), množstvo produktu, ak je k dispozícii, typ, farba a veľkosť produktu, miesto a spôsob doručenia produktu, spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa požaduje taktiež názov spoločnosti a ak vrámci formulára požaduje vystavenie daňového dokladu, taktiež daňové identifikačné číslo.

(c) Zákazník si zvolí jednu z ponúkaných metód doručenia.

(d) Zákazník si zvolí spôsob platby kúpnej ceny a všetkých ostatných nákladov uvedených v objednávke.

(e) Zákazník dokončí objednávku (tým predloží ponuku predávajúcemu) s využitím funkcií internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačidlo: “Objednať”) . Neprihlásený zákazník (zákazník, ktorý doteraz neprijať tieto pravidlá) prijme tieto pravidlá.

(f) V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť zákazník presmerovaný na stránky poskytovateľa platobných služieb pre účel zaplatenia;

2.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

3. Dodacie podmienky

3.1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 10 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad, vrátane záručného listu.

3.2. Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak. Ponúkané spôsoby dopravy a ceny dodania produktu sú uvedené v záložke „náklady na dopravu“ internetového obchodu a na stránke každého produktu, a to i v dobe, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby „kuriér“, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, činí 4,50 EUR, ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.

3.3. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov), ako koncová je rovnako uvedená cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby „kuriér“ týchto obchodných podmienok.

4.2. Predávajúci umožní zákazníkovi nasledovné spôsoby platby podľa kúpnej zmluvy, najmä:

a) na dobierku
b) prevod na bankový účet predávajúceho č. IBAN: SK79 0900 0000 0050 4457 5052
c) elektronická platba a platba platobnou kartou prostredníctvom autorizovaných služieb podľa informácií uvedených v internetovom obchode
d) hotovosť pri osobnom prevzatí.

Úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody, Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

5.1. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa a tovar nemá právne vady.

5.3. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom). Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho. V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.

6. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

6.1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití e-shopu, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy na e-shope.

6.3. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania – vrátenia tovaru - prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom a dodania vráteného tovaru, a to prevodom na bankový účet definovaný kupujúcim. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti.

6.5. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu na adresu:

FURMENTA
Komenského ulica 6331/1G
929 01 Dunajská Streda

7. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

7.1. Kúpnej zmluvy sú počnúc ich uzavretím archivované predávajúcim, a to aj po ich naplnení. Kúpnej zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predávajúci, prípadne subjekt predávajúcim poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.

7.2. Spracovanie osobných údajov sa riadi dokumentom "Zásady spracovania osobných údajov".

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 01.02.2020

8.2. Zmluvy uzatvárané predávajúcim sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

8.3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

8.4. Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z.z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.